Directies vrij onderwijs

STUDIEDAG

studiedag 2020 op

vrijdag 11 december 2020

lees meer

Divo heeft de beleidsnota van de minister aandachtig doorgenomen en heeft vanuit het standpunt van de schoolleider een aantal kritische bedenkingen. Deze werden in een 'open brief' aan de minister geformuleerd en aan een aantal persorganen die er toe doen gericht. De brief vind je hieronder:

 

 

Aan de heer Ben Weyts, Minister van Onderwijs

 

Mijnheer de Minister

 

Divo – Directies Vrij Onderwijs - verenigt schoolleiders van het vrij secundair onderwijs.

Meer informatie vindt u op www.divo.be.

 

De Divo-stuurgroep heeft uw beleidsbrief grondig bestudeerd en wenst in deze open brief haar standpunt kenbaar te maken.

 

U kan van ons geen akkoord krijgen over de opgelegde en nog op te leggen besparingen, evenmin over de verschuivingen van middelen weg uit het secundair onderwijs. Dit is immers een proces dat al langer bezig is.

Al sinds het schooljaar 1998-1999 moeten scholen besparen op de mogelijkheden om lestijden in te richten en om ondersteunend personeel aan te stellen. Alle bestaande en nog bijkomende extra besparingen, in elk domein van het schoolleven, komen op de rug van leerkrachten, ondersteunend personeel, schoolleiders en finaal ook bij de leerlingen.

 

U kan van ons geen akkoord krijgen over het schrappen, het herhaald in vraag stellen en zelfs terugschroeven van doelstellingen als inclusief onderwijs, inschrijvingsdecreet, modernisering S.O.. Dit veroorzaakt motivatiemoeheid bij schoolleiders en lerarenteams die jarenlang hebben geïnvesteerd in overleg en het opstarten van realisaties.

 

De Divo-stuurgroep leest in uw beleidsnota prioriteiten die weinig aandacht schenken aan de hindernissen op de werkvloer.

Een prioriteit stelt dat leerkrachten bij leerlingen zullen inzetten op kennis en vaardigheden en topkwaliteit nastreven met maximale leerwinst voor iedere lerende.

De toegenomen diversiteit van leerlingen vraagt aan de leerkracht een nog grotere investering om deze maximale leerwinst te benaderen of te bereiken: leerlingen komen immers uit uiteenlopende maatschappelijke, sociale, culturele en digitale contexten en worden door veel meer factoren dan vroeger beïnvloed. Deze hindernissen worden in de klas nog versterkt door de effecten van verschillende vormen van armoede bij jongeren.

 

Een volgende prioriteit legt de focus dan weer op het aantrekken van sterke en gemotiveerde leraren en hen in onderwijs te houden door het beroep de waardering te geven die het verdient.

Daartegenover staat de vaststelling dat lerarenopleidingen wonderen moeten verrichten om aantrekkingskracht uit te oefenen op getalenteerde studenten die een ontwikkelende en lucratieve loopbaan willen uitbouwen.

De overheid moet dringend het beroep van leerkracht herwaarderen als een meer dan voltijds ambt voor geëngageerde mensen.

 

Een derde prioriteit richt zich op het investeren in aangename leer- en werkplekken met voldoende capaciteit voor elke lerende.

Scholen ervaren nu al, los van de aangekondigde bijkomende besparingen op werkingstoelagen, het tekort aan financiële middelen om naast eigentijdse infrastructuur onder andere ook te investeren in aangepaste digitale hard- en software.

 

Dat elk kind op de juiste plaats in ons onderwijs terecht komt, is eveneens een prioriteit. Voor wie nodig zal in begeleiding worden voorzien.

Uiteraard is dit ook de wens van schoolleiders. Het terugschroeven van het M-decreet, de onduidelijkheid over de nieuwe vormen van begeleiding en het nieuwe profiel van leerlingen in de B-stroom doen ons werken in de mist. Wij willen dit niet.

 

U zal van de schoolleiders wél een akkoord krijgen als u direct met ons wilt samenwerken door:

 

• schoolleiders te onderscheiden en op te waarderen;

al sinds de Hay-studie uit april 2001 blijkt dat schoolleiders ook financieel niet marktconform beloond worden en zeker niet als rekening wordt gehouden met de toenemende complexiteit en de diversiteit van het ambt. Ook ervaren schoolleiders ‘kloppen’ vele uren. Bovendien is het loonverschil tussen een leidinggevende en het onderliggende ambt van leraar heel klein.

• versobering te brengen in de administratieve verantwoording;

• ons vakspecialisten als lesgevers te bezorgen die naast een voldoende hoge vakkennis ook experts zijn in motiverende, verbindende en activerende onderwijsstijlen;

• ons de middelen te geven om snel en efficiënt bij te sturen in geval van personeelsproblemen die de kwaliteit van school en onderwijs negatief beïnvloeden;

• op verkenning te willen gaan in onze BUSO-scholen om te ervaren hoe diep de opeenvolgende en aangekondigde bijkomende besparingen ingrijpen in de ziel van leerkrachten, zorgverstrekkers, paramedisch personeel en … leerlingen en ouders;

• te verduidelijken welke rol de ‘nieuwe’ inspecteurs moeten invullen: zijn ze een vervanging van de - door uw besparingen geviseerde - pedagogische begeleiding? Zijn ze een aanvulling van de teams voor schooldoorlichting? Hebben ze een andere taak?

• concreet aan te geven met welke ‘specialisten’ waar en wanneer we het toenemend aantal jongeren met psychische problemen, met motiverings- en gedragsproblemen kunnen begeleiden, hoe we hen tot betere resultaten kunnen brengen en zo ongekwalificeerde uitstroom kunnen tegengaan; geef ons aan wie hen kan opleiden om aangepast en veerkrachtig om te gaan met emoties, om opbouwend in te spelen op veranderingen in leef- en leersituaties;

• om vanuit uw leiderschap mee de geringe doorstroming van kinderen uit kansengroepen om te buigen tot ruimere participatie aan alle vormen van onderwijs.

 

Divo, directies vrij onderwijs, nodigt zich hiermee uit tot overleg en afstemming.

We zullen het waarderen als u op onze uitnodiging wilt ingaan.

DIVO verenigt de directies van het secundair vrij onderwijs en verdedigt hun belangen op de plaatsen waar beleidsbeslissingen voorbereid of afgetoetst worden o.a. binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in de Raad Secundair Onderwijs en de Algemene Raad van de VLOR.