Directies vrij onderwijs

Augustus 2016

Beste Divo collega's,

Beste directieteamleden,

 

Alhoewel recent vanuit Federale hoek de mededeling is gekomen dat er aan de pensioenen van de leerkrachten (we nemen aan dus ook van directies) niet geraakt wordt, willen wij als directie vereniging toch alert blijven en de ondergewaardeerde bezoldiging van directies op de agenda blijven plaatsen.

 

Divo wil samen met jou  stilstaan bij die pensioenhervormingen en bij de Hay studie uit 2001. Daarin wordt de betekenis en de waarde van het pensioen van de directies gekaderd, enerzijds ten opzichte van de bezoldiging en anderzijds ten opzichte van de markt. De overheid geeft ons op dit moment het signaal dat deze studie vergeten is. In 2001 voerde de Hay Group een vergelijkende loonstudie uit in opdracht van de toenmalige Vlaamse regering.

 

Ze had twee duidelijke doelstellingen:

- Een gefundeerd advies formuleren i.v.m. een nieuw bezoldigingsbeleid voor het onderwijspersoneel

-  Een vergelijkende studie.

 

De vaststellingen als we het onderwijs afmeten tegenover de privésector waren:

- Impact vaste benoeming =  8 % van het vast jaarsalaris.

- Verschil vakantiedagen: leraars 11%; ondersteunend personeel 8%; directie 2%.

- Aanvullend pensioen t.o.v. uitgestelde wedde = 3%.

- Positie van het totale loonpakket (extra legale voordelen) voor directie 5%.

 

Conclusie van de Hay Group: “Het bezoldigingsbeleid legt voornamelijk de accenten op de voordelen van vaste benoeming, vakantie en pensioen (…). Voor het besturend personeel wegen de bijkomende voordelen minder zwaar door (…). De lage positie van het basissalaris wordt bijgevolg voor het besturend personeel niet gecompenseerd door de aanvullende voordelen.”  Daarom moeten de loonschalen van de directiefuncties herzien worden.  Dit houdt in dat het pensioen als uitgesteld loon een nog sterkere bezoldigingswaarde heeft. Daarnaast stelt de studie dat, na verrekening van alle statutaire elementen (zie hierboven), het basisloon van directies met 15% zou moeten verhoogd worden om marktwaardig te zijn. Helaas is er van deze herziening op een peulschil na (een kleine lineaire loonverhoging) niets gerealiseerd.

 

Als er pensioenaanpassingen moeten gebeuren vraagt dit een herwaarderen van de bezoldigingselementen over de volledige loopbaan. Vandaag wijst alles erop dat directies hun totale bezoldiging en de eigen specifieke situatie op de regeringstafel moeten leggen.  We denken hier niet enkel aan de zuivere loonmassa, maar ook aan de talrijke anomalieën. Divo stelt vast dat de loonmassa een bijzonder groot deel van het onderwijsbudget uitmaakt. De kwaliteit van ons onderwijs vraagt een kwaliteitsvolle bezoldiging  voor alle onderwijsmensen, ook in tijden van besparingen. In dat verband hadden wij recent overleg over de pensioenhervorming met de top van de Christelijke Onderwijs Centrale (COC) die in samenwerking met de andere vakbonden een pamflet voor hun 'achterban' hebben opgesteld. Inhoudelijk ondersteunen wij hun zienswijze en voegen in bijlage het pamflet samen met de Hay studie toe.

 

Robert Vergauwen,

Voorzitter Divo,

In naam van de stuurgroep.

 

(*) 'a global management consulting firm that works with leaders to transform strategy into reality'

STUDIEDAG

studiedag 2020 op

vrijdag 11 december 2020

lees meer

STUDIEDAG  VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 WEGWIJS IN HET LAND VAN EVALUATIE EN TUCHT lees meer