Directies vrij onderwijs

SEPTEMBER 2016

Beste collega,

 

Als je dit leest heb je reeds een heel traject afgelegd om het nieuwe schooljaar terug op gang te trekken. DIVO wenst je van harte een goede start. Op dit moment nemen administratieve en organisatorische beslommeringen je volledig in beslag. Toch wil DIVO je bij het begin van het schooljaar ook welgemeend inspireren voor wat komt na de hectiek van de start. Een goede organisatie en correcte administratie dragen ongetwijfeld bij aan het welbevinden van iedereen in je schoolorganisatie en toch zijn dit slechts faciliterende voorwaarden.  Er is voor het welbevinden van mensen op een werk- en leerplek nog een andere dimensie, namelijk die van de 'spirit' waarin en waarmee het leven op die plek dagelijks verloopt.

 

Divo wenst je de kracht om te investeren in het welbevinden van je leerlingen, van je medewerkers en van jezelf. Welbevinden dat je energie, moed, tevredenheid, ambitie en creativiteit geeft om je als directeur ‘aantrekkelijk’ een plaats te geven in het centrum van je gelaagde team, met medewerkers, met leerlingen, met ouders, met overheden en geïnteresseerden, met DIVO.

 

DIVO  wenst je een open blik om verder te gaan dan de gewone denkpatronen en te ontdekken wat je anders kan benaderen, om een stevig lid te zijn van een team, om een team te zijn met en voor jongeren, zeker in een maatschappij die wel iets van idealisme kan gebruiken.

 

Robert Vergauwen,

Voorzitter DIVO

 

Wensen voor een bewuste keuze voor welbevinden: ‘The well to be’-vinden: de bron vinden om hier te willen zijn en van waarde te zijn.

Je zal als directeur van een christelijk geïnspireerde school maar actief en leidinggevend zijn in opvoeding en onderwijs anno 2016. Het discours over westerse waarden, de genoemde oorlog waarin we verkeren, het terrorisme dat volop in onze gezichten, emoties en gedachten slaat.

Houvast weg?

Opties te herzien?

De school als plaats en context voor overdracht en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Zeer zeker.

Mag het ietsje meer zijn?

In de verhalen van Christus, samengevat of hertaald of uitgedacht in de evangeliën, gaat het in essentie over een ‘blijde boodschap’. Dit kan vertaald worden in allerlei, soms hoogdravende en quasi onbegrijpelijke mysterieuze betekenissen. Toch was het bedoeld voor eenvoudige mensen.

Wat hebben we eraan, vandaag? Waarvoor is het een inspiratiebron?

Laten we ons inspireren door het vroege begin van alle beschavingen en culturen? Ze ontstonden wereldwijd, ver van elkaar en los van elkaar, ongeveer in dezelfde tijdsgewrichten. Dit ontneemt ons, gelukkig maar, het idee dat we de eersten en enigen op de bevoorrechte voorste rijen zijn. Ze hadden alle als missie en visie: evenwaardigheid tussen mensen en medemenselijkheid. Zo hield ook Confucius rond 500 voor Christus al voor in het ‘oude’ China.

 

Ons leven en werken, ook in school, situeert zich best in de chaotische, complexe alledaagse realiteit. De realiteit van steeds groter wordende ongelijkheid. De realiteit dat mensen zich steeds meer moeten gedragen volgens vastgestelde normen, procedures, checklists, zeker in werkcontext. De realiteit dat er vandaag enorme opstanden ontstaan, hier en mondiaal. De wereldwijde oorlog.

 

Kunnen we, ondersteund door recente ontdekkingen, zelfs in natuurwetenschappen als kwantumfysica en neurologie, de optie nemen om in kleine  dingen een bijdrage te leveren aan ‘medemenselijkheid’ en ‘evenwaardigheid’? Ook in leven en werken op school? We zouden de parabel van het mosterdzaadje ook eigenzinnig kunnen hertalen als een ‘kleine, levenskrachtige’ bijdrage van uit een focus op gelukkig leven, als onze persoonlijke aanzet tot grootse dingen in een nieuwe wereld waaraan we willen meewerken, vandaag, realistisch, allen samen in de context van de eigen school, met openheid en uitnodiging voor eigenzinnige bijdragen. Een holistisch perspectief dat we er allen toe doen, in wat we voelen, denken, spreken en doen.

Kunnen we eenvoudige inter-esse hebben voor wie niet kan of wil meewerken? Kunnen we vanuit evenwaardigheid juist met hen, zonder het kleven van etiketten, stevige, duurzame verbinding opbouwen, die verder gaat dan de schoolse context, nu, later, binnen en buiten?

 

Divo wenst jou in dit perspectief inspiratie en ... eenvoudige, geëngageerde medewerkers, leer-krachtige modellen in een levensschool.

 

Etienne Carette

Stuurgroep DIVO

 

STUDIEDAG  VRIJDAG 9 DECEMBER 2022 WEGWIJS IN HET LAND VAN EVALUATIE EN TUCHT lees meer